Projekt Edukacja Spojrzenia uczy całościowego i uważnego odbioru dzieła filmowego. Filmy edukacyjne omawiają budowę dzieła filmowego, uczą zasad analizy i interpretacji na przykładzie klasyki polskiego kina i wybranych dzieł kina światowego.

Materiały audiowizualne przygotowane w ramach projektu uwzględniają jedność treści i formy, przestrzeni i czasu, warstwy obrazowej i audialnej dzieła filmowego, mówią o rzeczywistości otaczającej filmowych bohaterów i ich świecie wewnętrznym. Filmy edukacyjne są przygotowane zgodnie z zasadami metody analizy antropologiczno-morfologicznej dzieła filmowego. Ukazują i omawiają jedność wszystkich elementów współtworzących obraz filmowy. Jest to podejście edukacyjne odrzucające anachroniczną praktykę omawiania głównie treści filmu i powierzchownego traktowania jego estetyki i aspektów formalnych.

„Edukacja Spojrzenia” odwołuje się zawsze do wybranego fragmentu filmu, sceny lub ujęcia, odnosi komentarz do obrazu filmowego. Pozwala to na przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla odbiorcy, a zarazem umożliwia, dzięki połączeniu obrazu filmowego i słowa, na przedstawienie w krótkim czasie, na konkretnych przykładach, wielu informacji w sposób wyrazisty i zrozumiały.

Na stronie internetowej projektu materiałom audiowizualnym towarzyszą omówienia, fragmenty artykułów i książek poszerzające komentarz zawarty w filmie.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Lokal użytkowy” i Zespół Badań nad Filmem z Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Lektury:

  1. Kuśmierczyk, Analiza antropologiczno-morfologiczna dzieła filmowego, w: tegoż, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014, s. 11–34;
  2. Kuśmierczyk, Wprowadzenie. Analiza antropologiczno–morfologiczna jako praktyka filmoznawcza, w: Antropologia postaci w dziele filmowym, red. naukowa S. Kuśmierczyk, Warszawa 2015, s. 11–29.
  3. Parol, Analiza filmu jako edukacja spojrzenia. Edukacja i wychowanie „dla filmu”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2017, nr 4, s. 111-122.